Statuten en Huishoudelijk Reglement


Statuten

De vereniging zeilvracht kent als alle verenigingen statuten en een huishoudelijk reglement.
De naam van de vereniging is voluit Vereniging voor Zeilende Beurt en Strontvaart “Zeilvracht”
De vereniging is opgericht op 14 Oktober in het jaar 1982 en de statuten zijn voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op 18 oktober 2022.
In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven,

A. Het levend houden en uitvoeren van het gedachtegoed van haar oprichter Reid Jelle de Jong, architect en vuurtorenwachter te Workum
B. Het bevorderen van (de belangstelling voor) het duurzaam vervoer van goederen en personen en die van door windkracht aangedreven bedrijfsvaartuigen in het bijzonder.
Al dan niet met hulpmotor en het ontwikkelen van daarbij behorende en aan de huidige tijd aangepaste vaartechnieken, vaarroutes en vaartuigen
C. Het onderhouden, uitoefenen, ontwikkelen, overdragen, onder de aandachtbrengen, stimuleren en ondersteunen van het vakmanschap op zeilende (bedrijfs)vaartuigen.
D. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 Statuten vereniging zeilvracht


Het huishoudelijk reglement

Artikel 19 uit de statuten;
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten

Huishoudelijk reglement vereniging zeilvracht