Statuten en Huishoudelijk Reglement


Statuten

De vereniging zeilvracht kent als alle verenigingen statuten en een huishoudelijk reglement.
De naam van de vereniging is voluit Vereniging voor Zeilende Beurt en Strontvaart, “Zeilvracht”
De vereniging is opgericht in het jaar 1982 en de statuten zijn voor het laatst gewijzigd en vastgesteld in 1987.
In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven

        "Het doel van de vereniging is het bevorderen van de vracht, beurt en passagiersvaart van de zeilvaartuigen al dan niet met hulpmotor en het
        ontwikkelen van daarbij behorende aan de huidige tijd aangepaste vaartechnieken, vaarroutes en vaartuigen, alles in de ruimste zin."

Statuten vereniging zeilvracht


Het huishoudelijk reglement

Artikel 21 uit de statuten;
Bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering, worden geregeld de onderwerpen die krachtens deze
statuten daarbij geregeld moeten worden, en voorts alle huishoudelijke aangelegenheden, waarvan regeling gewenst wordt.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met de statuten of in strijd met de bepalingen van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, ook voor zover deze bepalingen niet van dwingend recht zijn. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen
door de Algemene Vergadering worden gewijzigd, mits het daartoe strekkende voorstel minstens zeven dagen voor de vergadering ter
kennis van de leden is gebracht.

Huishoudelijk reglement vereniging zeilvracht